Ukuhunyushwa kwephupho mayelana newayini newayini lesipho ephusheni

Rehab Saleh
2023-01-24T20:52:18+02:00
Ukuhunyushwa amaphupho
Rehab SalehJanuwari 21, 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

 Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini Phakathi kwamaphupho angavamile aphakamisa emphefumulweni walabo abawabona esesimweni sokudideka kanye nelukuluku, futhi abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi lo mbono uholela kuphi, ngakho ingabe incazelo yawo ilungile noma imbi? Emigqeni elandelayo, futhi ngosizo lwemibono yabahumushi abakhulu kakhulu, sizocacisa incazelo yephupho lewayini, elinezincazelo eziningi futhi liyahlukahluka kuye ngesimo somphuphi kanye nemininingwane yephupho.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini
Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini

 • Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini elingenashukela elivela kulo libonisa ukufika kobuhle nesibusiso empilweni yomboni maduzane, futhi uzojabulela ukufika kwenjabulo enkulu nokuthula kwengqondo kuye.
 • Lapho umphuphi ebona iwayini ephusheni, lokhu kuwuphawu lokuthi esikhathini esizayo uzothola izindaba ezinhle eziningi, eziyongena enhliziyweni yakhe ngenjabulo nenjabulo enkulu.
 • Uma umuntu ebona iwayini ephusheni, lokhu kubonisa ukuzimisela kwakhe ukungena esigabeni esisha sokuphila kwakhe, okuzobe kugcwele izinguquko eziningi ezinhle nezinto ezinhle.
 • Uma umphuphi ebona iwayini, khona-ke lokhu kusho ukuthi uyaphumelela emkhakheni wakhe wokufunda futhi uthola amamaki aphezulu, futhi uyoba nekusasa eliqhakazile neliqhakazile, ngomyalo kaNkulunkulu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini ngu-Ibn Sirin

 • Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini lika-Ibn Sirin nokudakwa kulo kungase kubonise ukusabalala kwezingxabano nenkohlakalo phakathi kwawo wonke umuntu, futhi uNkulunkulu uphakeme futhi unolwazi oluthe xaxa.
 • Lapho umphuphi ebona ephusheni ukuthi uphuza iwayini futhi edakwa kulo, lokhu kungase kubonise ukuthi uzothola imali ngokulandela izindlela ezinqatshelwe yiSharia.
 • Uma umuntu ebona ephusheni ukuthi uphuza iwayini futhi akadakwa kulo, lokhu kubonisa ukuthi uzojabulela ukuvulwa kweminyango ebanzi yokuphila phambi kwakhe, futhi uzothola imali eningi. futhi aphakamise izinga lakhe lokuphila libe ngcono.
 • Uma umnikazi wephupho ebona iwayini, khona-ke lokhu kusho ukuthi izinkathazo nezinsizi eziqoqwe kuye zizoshabalala maduzane, futhi uzosusa zonke izinto ezimphazamisayo futhi eziphazamisa ukuphila kwakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini labesifazane abangashadile

 • Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini lowesifazane ongashadile, futhi kwakungekho ushukela kuwo, uveza usuku oluseduze lomshado wakhe nensizwa enhle enokuziphatha okuhle.
 • Lapho intombazane ibona iwayini ephusheni, lokhu kuyisibonakaliso sokuhle nesibusiso esizayo empilweni yakhe maduzane, futhi uzojabulela ukufika kwenjabulo enkulu nokuthula kwengqondo.
 • Uma kwenzeka intombazane ibona ephusheni ukuthi iphuza utshwala, lokhu kubonisa ukuthi izothola izindaba ezinhle eziningi esikhathini esizayo, ezizongena enhliziyweni yakhe ngenjabulo nenjabulo enkulu.
 • Uma umphuphi ebona iwayini, lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukufeza impumelelo eyengeziwe kuyo yonke impilo yakhe, kungakhathaliseki ukuthi uchwepheshe noma ungumuntu siqu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini lowesifazane oshadile

 • Ukuchazwa kwephupho lewayini kumfazi oshadile ongenashukela uveza ukuzinza kwempilo yakhe yomshado, ukunyamalala kokuhlukana nezingxabano ezavela phakathi kwakhe nomyeni wakhe, nokubuya kobudlelwane obuhle phakathi kwabo futhi.
 • Lapho owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kuyinkomba yokuphatha kahle kwakhe izindaba zasekhaya ngokuhlakanipha nokuphelela, nesifiso sakhe esiqhubekayo sokunakekela umyeni wakhe nokukhulisa izingane zakhe ngendlela efanele.
 • Uma kwenzeka owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi uzokujabulela ukuvula iminyango ebanzi yokuphila phambi kwakhe, futhi uzothola imali eningi, futhi uzojabulela ukuthuthuka okuphawulekayo kuzo zonke izimo zakhe zokuphila. .

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini kowesifazane okhulelwe

 • Ukuchazwa kwephupho lewayini kowesifazane okhulelwe kuveza ukudlula kokukhulelwa kwakhe ngokuhle nangokuthula, futhi ngeke ahlupheke ngenxa yokukhathala nobuhlungu, uNkulunkulu ethanda.
 • Lapho owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kuyisibonakaliso esihle kuye ukuthi uzoba nokubeletha okulula nokushelelayo, futhi yena nomntwana wakhe bazojabulela impilo enhle.
 • Uma kwenzeka owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kubonisa ukuzinza kwempilo yakhe yomshado, nothando lwakhe olukhulu ngomyeni wakhe ngenxa yesithakazelo sakhe esikhulu kuye nokusekela kwakhe nokuma ngakuye ezikhathini ezinzima.
 • Uma umnikazi wephupho ebona iwayini, khona-ke lokhu kusho ukuthi injabulo nezikhathi ezijabulisayo zizofika empilweni yakhe maduzane, futhi uzozizwa isimo sokuthula kwangaphakathi kwengqondo nokuthula kwengqondo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini lowesifazane ohlukanisile

 • Ukuhunyushwa kwephupho lewayini lowesifazane ohlukanisile kuveza ukuphela kokukhathazeka nosizi oluqoqwe kuye maduzane, futhi uzosusa zonke izinto ezimphazamisayo futhi eziphazamisa ukuphila kwakhe.
 • Lapho owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kuwuphawu lokuthi uNkulunkulu uzombusisa ngokushesha ngomyeni olungile, ozomnakekela futhi amvikele futhi ambuyisele ngokuhle ngalokho akubona esikhathini esidlule sokungabi nabulungisa nonya. .
 • Uma owesifazane ebona iwayini ephusheni, lokhu kubonisa isifiso sakhe sokungena esigabeni esisha sokuphila kwakhe, okuzobe kugcwele izinguquko eziningi ezinhle nezinto ezinhle.
 • Uma umphuphi ebona iwayini, khona-ke lokhu kubonisa ikhono lakhe lokufeza impumelelo eyengeziwe kuyo yonke impilo yakhe, kungakhathaliseki ukuthi uchwepheshe noma ungumuntu siqu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngewayini kumuntu

 • Ukuhunyushwa kwephupho lewayini kumuntu ongenashukela kubonisa ukuthi uzojabulela ukuvula iminyango ebanzi yokuphila phambi kwakhe futhi uzothola imali eningi, futhi uzojabulela ukuthuthuka okuphawulekayo kuzo zonke izimo zakhe zokuphila.
 • Lapho umboni ebuka iwayini ephusheni, lokhu kuwuphawu lokuthi esikhathini esizayo uyothola izindaba ezinhle eziningi, eziyongena enhliziyweni yakhe ngenjabulo nenjabulo enkulu.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona iwayini ephusheni, lokhu kubonisa amandla akhe okufinyelela umgomo wakhe nokufeza isifiso sakhe ngokufeza wonke amaphupho akhe nezifiso esikhathini esizayo esiseduze, uNkulunkulu ethanda.
 • Uma umnikazi wephupho ebona ukuthi uphuza iwayini, khona-ke lokhu kusho ukuthi inala yezenzo ezinhle nokuziphilisa okuchichimayo kuzophila maduze.

Ukubona ibhodlela lewayini ephusheni

 • Ukubona ibhodlela lewayini ephusheni nokuphuza kulo, ngisho nokudakwa, kungase kusho ukuthi umphuphi uzolahlekelwa umsebenzi wakhe, okuzothinta kabi ukuphila kwakhe, futhi uNkulunkulu uphakeme futhi unolwazi oluthe xaxa.
 • Lapho umboni ephusheni ebona ibhodlela lewayini futhi ephuza kulo, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka azobhekana nakho ekuphileni kwakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuchayeka ekuwohlokeni okuthile kwesimo sakhe sezimali nokucindezeleka kwakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ibhodlela lewayini ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi uthola imali ngokulandela izindlela ezisolisayo, ezizomenza ahlupheke kukho konke ukuphila kwakhe.
 • Uma omemezayo ebona ibhodlela lewayini ephusheni futhi engaphuzi kulo, khona-ke lokhu kubonisa ukulunga kwesimo sakhe nokulangazelela kwakhe njalo ukusondela kuNkulunkulu ngokwenza izenzo zokukhulekela.

Ukucekela iwayini ephusheni

 • Ukubhubhisa iwayini ephusheni kubonisa ukuphela kokukhathazeka nosizi oluqoqwe kumphuphi maduzane, futhi uzosusa zonke izindaba ezimphazamisayo futhi eziphazamisa ukuphila kwakhe.
 • Lapho umboni ephupha ebona ukuthi ulichithile iwayini, lokhu kuwuphawu lokulunga kwakhe, ukuphenduka kwakhe, ukubuyela kwakhe kuNkulunkulu, nokucela kwakhe intethelelo nentethelelo.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukubhujiswa kwewayini, lokhu kubonisa ukuthi okuhle nezibusiso kuzofika maduze ekuphileni kwakhe, futhi uzojabulela ukufika kwenjabulo enkulu nokuthula kwengqondo kuye.
 • Uma umphuphi ebona ukubhujiswa kwewayini, khona-ke lokhu kusho ukuthi uyaphumelela emkhakheni wakhe wokufunda futhi uthola iziqu eziphakeme kakhulu, futhi uzoba nekusasa eliqhakazile nelikhanyayo, uNkulunkulu ethanda.

Ukuthenga iwayini ephusheni

 • Ukuthenga iwayini ephusheni kungase kuveze ukuziphatha okubi komphuphi kanye nokwenza kwakhe izono nezono eziningi, ngakho kumelwe asheshe ukuphenduka abuyele kuNkulunkulu futhi amcele umusa nentethelelo.
 • Lapho umboni ebona ephusheni ukuthi uphuza utshwala, lokhu kungase kubonise ukuthi udlule ezinkingeni eziningana ezilandelanayo phakathi naleso sikhathi, nokungakwazi kwakhe ukuzinqoba.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uphuza utshwala, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka azobhekana nakho empilweni yakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuchayeka ekuwohlokeni okuthile esimweni sakhe sezezimali nokucindezeleka kwakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uphuza utshwala, lokhu kungase kubonise ubunzima bokufinyelela umgomo wakhe nokufeza lokho akufunayo ngokufeza amaphupho akhe, ngenxa yezithiyo eziningi abhekana nazo.

Sithini isinqumo sokuphuza utshwala nokungadakwa?

 • Ukuhunyushwa kokuphuza utshwala nokungadakwa kumphuphi kubonisa ukuthi uzojabulela ukuphila okuchichimayo futhi athole imali eningi, futhi uzojabulela ukuthuthuka okuphawulekayo kuzo zonke izimo zakhe zokuphila.
 • Lapho umboni ebona ephusheni ukuthi uphuza utshwala futhi akadakiwe, lokhu kuwuphawu lokuthi esikhathini esizayo uzothola izindaba ezinhle eziningi, ezizongena enhliziyweni yakhe ngenjabulo nenjabulo enkulu.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uphuza utshwala futhi akadakiwe, lokhu kukhomba ukuthi izinkathazo nosizi olunqwabelene emahlombe akhe luzoshabalala ngokushesha, futhi uzokhipha zonke izinto ezimkhathazayo. yakhe futhi iphazamise impilo yakhe.

Yenqaba utshwala ephusheni

 • Ukwenqaba utshwala ephusheni kubonisa isimo esihle somphuphi kanye nokuba nezimfanelo zakhe eziningi ezinhle, nokulangazelela kwakhe njalo ukusondela kuNkulunkulu ngokwenza ukulalela nezenzo ezinhle.
 • Lapho umboni ebona ephusheni ukuthi wenqaba utshwala, lokhu kuyinkomba yokuthi okuhle nesibusiso kuzofika maduze empilweni yakhe, futhi uzojabulela ukufika kwenjabulo enkulu nokuthula kwengqondo kuye.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi wenqaba ukuphuza utshwala, lokhu kubonisa amandla akhe okufinyelela umgomo wakhe nokufeza isifiso sakhe ngokufeza wonke amaphupho akhe nezifiso esikhathini esizayo esiseduze, ngomyalo kaNkulunkulu.
 • Uma umphuphi ebona ukuthi wenqaba ukuphuza utshwala, lokhu kusho ukuthi uzothola ithuba elihle lomsebenzi ngesikhathi esizayo, futhi uzoba nesikhundla esivelele emphakathini futhi isimo sakhe sizophakama phakathi kwabantu.

Ukuthengisa iwayini ephusheni

 • Ukuthengisa iwayini ephusheni kungase kusho ukuthi umphuphi uzokhashelwa futhi akhashelwe othile oseduze naye, okuzomenza azizwe eshaqeka kakhulu.
 • Lapho umboni ebona ephusheni ukuthi uthengisa utshwala, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka azobhekana nakho empilweni yakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuchayeka ekuwohlokeni okuthile esimweni sakhe sezezimali nokucindezeleka kwakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uthengisa utshwala, lokhu kungase kubonise ukuqoqwa kokukhathazeka nosizi emahlombe akhe, futhi ngeke akwazi ukukuqeda kalula.
 • Uma umnikazi wephupho ebona ukuthi uthengisa utshwala, lokhu kungase kuholele ekubeni adlule esimweni esibi kakhulu esingokwengqondo, ngenxa yokuchayeka kwakhe ezingcindezini eziningi zokuphila.

Ephethe iwayini ephusheni

 • Ukuphatha iwayini ephusheni kungase kubonise ukuzitika komphuphi enjabulweni nasezinjabulo zezwe kanye nokuphishekela kwakhe izifiso, ngakho kumelwe aphenduke kuNkulunkulu futhi ashisekele ukuhamba endleleni yeqiniso nesiqondiso.
 • Lapho umboni ebona ephusheni ukuthi uphethe iwayini, lokhu kungase kubonise ukuthi imizwa eminingi yokwesaba nokukhathazeka iyamlawula, mayelana nokuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uphethe iwayini, lokhu kungase kubonise ukubandakanyeka kwakhe osizini olukhulu phakathi naleyo nkathi, nokungakwazi kwakhe ukuphunyuka kuso kalula.
 • Uma umphuphi ebona ukuthi uphethe iwayini, khona-ke lokhu kungase kusho ukuthi uzothola kunzima ukufinyelela umgomo wakhe futhi afeze isifiso sakhe sokufeza wonke amaphupho akhe nezifiso, ngenxa yezithiyo eziningi abhekana nazo.

Ukunikeza iwayini ephusheni

 • Ukunikeza iwayini ephusheni kungase kubonise izinguquko ezinhle nezinto ezimbi ezizokwenzeka maduze empilweni yomphuphi, okuzomenza adabuke kakhulu futhi adabuke.
 • Lapho umboni ephusheni ebona isipho sewayini, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka azobhekana nakho ekuphileni kwakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuwohloka okuthile kwesimo sakhe sezimali nokucindezeleka kwakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona isipho sewayini ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi ubhekene nezinkinga eziningana ezilandelanayo phakathi naleso sikhathi, futhi ngeke akwazi ukuzinqoba.
 • Uma umnikazi wephupho ebona isipho sewayini, lokhu kungase kuholele ekuqoqweni kokukhathazeka nosizi emahlombe akhe ngaleso sikhathi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nephunga lewayini

 • Ukuchazwa kwephupho mayelana nephunga lewayini kungase kubonise ukuvezwa kombukeli ekulahlekelweni umsebenzi wakhe, okuzomenza adabuke kakhulu.
 • Lapho umphuphi ebona ephusheni ukuthi uzwa iphunga lewayini, lokhu kungase kubonise ukuthi uzothola izindaba ezimbi phakathi nenkathi ezayo, eziyoletha usizi nokudabuka okukhulu enhliziyweni yakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona iphunga lewayini ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka azobhekana nakho empilweni yakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuchayeka ekuwohlokeni okuthile esimweni sakhe sezezimali.
 • Uma umphuphi ebona iphunga lewayini, lokhu kungase kusho ukuthi udlula esimweni esibi kakhulu esingokwengqondo, ngenxa yokuchayeka ezingcindezini eziningi zokuphila.

Umthengisi wewayini ephusheni

 • Umthengisi wewayini ephusheni ubonisa ukuthi umphuphi uzojabulela ukuvulwa kweminyango ebanzi yokuphila phambi kwakhe, futhi uzothola imali eningi, futhi uzojabulela ukuthuthuka okuphawulekayo kuzo zonke izimo zakhe zokuphila.
 • Lapho umboni ebona umthengisi wewayini ephusheni, lokhu kuyisibonakaliso sokuthi okuhle nesibusiso kuzofika maduze empilweni yakhe, futhi uzojabulela ukufika kwenjabulo enkulu nokuthula kwengqondo kuye.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona umdayisi wewayini ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi wenza konke okusemandleni akhe ukuze afinyelele umgomo wakhe futhi afinyelele lokho akufunayo ngokufeza wonke amaphupho nezifiso zakhe.
 • Uma umnikazi wephupho ebona umthengisi wewayini, lokhu kusho ukuthi uzongena esigabeni esisha sokuphila kwakhe, okuzobe kugcwele izinguquko eziningi ezinhle nezinto ezinhle.

Izimvu eziphuzisa iwayini ephusheni

 • Lapho umphuphi ebona ephusheni ukuthi uphuzisa izimvu ngewayini zize zidakwe, lokhu kungase kubonise ukuziphatha kwakhe okubi nokuthi wenze izono nezono eziningi, ngakho kumelwe asheshe ukuphenduka abuyele kuNkulunkulu amcele ukuba amsize. umusa nentethelelo.
 • Ukubona umbonisi ephuzisa izimvu ngewayini kungase kuzwakalise isimemezelo azohlangana ngaso ekuphileni kwakhe phakathi nenkathi ezayo, ngenxa yokuchayeka kwakhe ekuwohlokeni okuthile kwesimo sakhe sezimali nokucindezeleka kwakhe.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ephusheni ukuthi uphuzisa izimvu, lokhu kungase kubonise ukuthi ubhekene nesimo esibi kakhulu esingokwengqondo, ngenxa yokuchayeka kwakhe ezingcindezini eziningi zokuphila.
Imithombo:

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *