Funda incazelo yokubona inyoka ephusheni ngu-Ibn Sirin, ebona ukulunywa kwenyoka ephusheni, ebona ukubulawa kwenyoka ephusheni, nokubona inyoka eluhlaza ephusheni.

Asmaa Alaa
2022-07-28T19:02:04+02:00
Ukuhunyushwa amaphupho
Asmaa AlaaIhlolwe ngu: I-Omnia MagdyDisemba 6, 2020Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-8 ezedlule

Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephusheniInyoka ibhekwa njengenye yezilwane ezihuquzelayo ezibulalayo ezisongela ukuphila komuntu, ngakho-ke ufisa ukungayiboni noma ukuyidalula kuye empeleni, futhi ngokubona inyoka ephusheni, umuntu uzizwa esaba futhi esaba futhi ecabanga ukuthi kukhona. izinto eziningi ezimbi ezimlindile empeleni, futhi ukholelwa ukuthi baningi abantu abakhohlakele abamzungezile, ngakho sizobonisa Esihlokweni sethu, yini incazelo yombono wakhe, ngaphezu kwezinkomba ezihlukahlukene ezihlobene nayo.

ephila ephusheni
Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephusheni

Ithini incazelo yokubona inyoka ephusheni?

 • Ochwepheshe bokuhumusha bachaza ukuthi inyoka ephusheni ingenye yezinto ezilimazayo kumuntu, njengoba ifakazela ubukhona bobubi nobutha obukhulu obuzungezile, ngakho kufanele aqaphele futhi afune usizo kuNkulunkulu ukuze agweme zonke izingozi ezimzungezile.
 • Abanye otolika bathi umuntu obona inyoka ebuthongweni uyinkomba yokuthi kukhona umuntu oyingozi empilweni yakhe okungenzeka ukuthi usondelene naye njengomakhelwane noma umngani.
 • Mayelana nomboni ozibona enentshebe noma inyoka, kulindeleke ukuthi kuvele okuhle kuye ngokukhushulwa kwakhe emsebenzini nokuthola kwakhe amandla amakhulu amenza alawule izinto eziningi.
 • Inyoka emhlophe ibhekise kowesifazane omubi, omubi ozama ukucupha umnikazi wephupho amlethele umonakalo, uma ebona ukuthi le nyoka iphuma ephaketheni lakhe kusho ukuthi udla imali yakhe ngaphandle. ukuyigcina.
 • Ukuchazwa kwephupho lenyoka nakho kuyehluka ngokobukhulu bayo, ngoba leli elincane liwuphawu lokunqwabelana kosizi nezinkinga, kuyilapho elikhulu libona izinhlekelele eziningi nezono ezinzima umuntu azithwele ngokweqiniso.
 • Iningi lezazi zemithetho yokuhumusha likholelwa ukuthi ukubulala inyoka ephusheni kungelinye lamaphupho amangalisayo kumnikazi wayo, njengoba ekugcineni ezuza ukunqoba futhi anqobe izitha zakhe, futhi uma ebuhlungu emzimbeni wakhe, uyaphulukiswa ngemva kokumbona.

Iyini incazelo yokubona inyoka ephusheni ngu-Ibn Sirin?

 • Isazi u-Ibn Sirin sikholelwa ukuthi inyoka ephusheni ayilona ubufakazi banoma yikuphi ukubonakaliswa kokuhle, kodwa kunalokho kuwuphawu lwezingxabano nobutha, futhi uma ibonakala kumuntu, iyisitha esikhulu kuye empeleni.
 • Umbono wenyoka, ngokwalokho ekubonayo, ungase futhi uhunyushwe ngokuthi ubhekisela emandleni nasekuhloniphekeni okukhulu okwenza umbonisi abuse futhi alawule abanye.
 • Uma umphuphi ezama ukubulala inyoka ephusheni futhi asuse ububi bayo, futhi aphumelele kulokho, khona-ke le ndaba izothwala ukunqoba okukhulu kuye eqinisweni, njengoba ezosusa izitha ezizungezile futhi azinqobe nge. ukunqotshwa okubi.
 • Futhi obona ukuthi inyoka ihamba eduze kwakhe noma imjaha ngemuva kufanele aqaphele empilweni yakhe kulabo abaseduze naye, ngoba bamqaphile futhi bafuna ukumfaka ezinkingeni nasezinkingeni.
 • Uma kwenzeka umuntu ebona ukuthi umhlaba uqhekeka futhi kuphuma inyoka enkulu kuwo, lokhu akubhekwa njengombono omuhle, njengoba kubonisa imiphumela nezinkinga ezinkulu ezizovela kulo mhlaba empeleni.
 • Mayelana nokuba khona kwenyoka endlini, kuwuphawu olucacile lobutha obukhulu obukhona kulendlu, futhi uma umuntu ebona okuningi, khona-ke udaba lubonisa isibalo esikhulu sezitha ezikhona endaweni yakhe.
 • U-Ibn Sirin uthi uma umuntu ebona inyoka ihlezi embhedeni wakhe, khona-ke iphupho liwuphawu lokufa komkakhe, futhi uma embona ezama ukumklinya, khona-ke le ndaba imxwayisa ngokuvela kokuhlukana phakathi kwakhe. nomkakhe kanye nokwehlukana kokugcina.
 • Kunencazelo ehlukile yokubona inyoka ephusheni, okungukuthi uma umuntu eyibona endaweni yakhe yokulima, khona-ke izitshalo ziyakhula futhi zande kakhulu, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephusheni kwabesifazane abangashadile

 • Kungashiwo ukuthi ukubona inyoka ephusheni kwabesifazane abangashadile ngezinye zezinto ezingayithwali kahle, kodwa kunalokho kuyinkomba yobunzima obuyijahayo kanye nokuphelelwa umoya okuyilawulayo.
 • Uma intombazane ibona ukuthi inyoka yayilunywe nguye, khona-ke lokhu kusikisela ukuthi kunezingozi ezithile ezizungezile, ezenzeka ngenxa yezenzo zakhe ezimbi ezaholela ekubeni zingacabangi ngazo ngaphambi kokuzenza.
 • Inyoka emhlophe ingezinye zezinto ezifakazela ubuhlakani bentombazane, ukuphatha kahle izinto, nokucabanga okuhle kuyo yonke imikhakha yempilo.
 • Uma ebona inyoka emnyama kukhona ocela ukusondela kuye amshade kumele amxwaye lomuntu futhi azi okuningi ngaye ngoba angamdalela umonakalo omkhulu.
 • Uma inyoka incisha intombazane futhi igoqa entanyeni yakhe ephusheni, khona-ke kuwukuqinisekisa kwenkohliso nobuqili obuyizungezile ngenxa yabantu ababonakala besondelene, kodwa empeleni bakhohlakele ngezinga lokuqala futhi bayifisela okubi.
 • Abahumushi bamaphupho babonisa ukuthi uma inyoka eluhlaza ibonakala ephusheni lakhe, ichaza izono azenzayo, ngakho kufanele asondele kuNkulunkulu ngezenzo ezinhle futhi agweme ukuthukuthela.

Inyoka ephuzi ephusheni labesifazane abangashadile

 • Inyoka ephuzi ephusheni kwabesifazane abangashadile ingenye yezinto eziqinisekisa kakhulu ukuba khona komona empilweni yakhe, ngakho-ke kufanele afunde i-Qur'an nezinkumbulo kakhulu ukuze agweme ububi obubangelwa yiyo.
 • Kuyenzeka intombazane iphelelwe wumsebenzi emva kwalo mbono, noma ilahlekelwe wunyaka wayo wokufunda bese ingaphumeleli kuwo, kanti uNkulunkulu nguye owazi kangcono.
 • Owesifazane ongashadile angase agule kakhulu ngemva kokubona inyoka ephuzi ephusheni lakhe, futhi izazi zokuhumusha zilindele ukuthi lo mbono ungase ubangele ukulimala ilungu lomndeni wakhe.

Wonke amaphupho akukhathazayo, uzothola incazelo yawo lapha kuwebhusayithi yaseGibhithe ukuze uthole incazelo yamaphupho evela kwa-Google.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephusheni kowesifazane oshadile

 • Izazi zokutolika zisikhombisa ukuthi ukuvezwa kwenyoka kowesifazane oshadile ephusheni akwehli kahle, ngoba kuwuphawu lokulwa izimpi zokuphila nokuwela ezinkathazweni ezinzima.
 • Uma kwenzeka owesifazane ebona inyoka ephuzi, kusho umfanekiso womonakalo abanye abaye bawenza kuye ngomona kanye nesifiso sabo sokususa impilo yakhe.
 • Ngokuqondene nezinyoka eziluhlaza okwesibhakabhaka neziluhlaza, ziphakathi kwezimpawu zenzuzo nokondleka, njengoba zithola ubuhle ngemva kokubona noma iyiphi yazo, njengokuthi lapho inani elikhulu lifika kubo ngefa, noma ukudla kwazo kubantwana abalungile abajabulela okuhle. ezempilo kanye nempumelelo emfundweni yabo.
 • Kulindeleke ukuthi owesifazane oshadile avune injabulo enkulu uma ebona ukuthi uyayibulala inyoka noma eyikhipha ngendluzula emzini wakhe, ngaphezu kwalokho iphupho libonisa ubuntu bakhe obuqinile, ukuzimisela kanye nekhono lokuma lapho ebhekene nobunzima. .
 • Inyoka ebomvu ibonisa isimo esibi esingokwengqondo ahlala kuso ngempela ngenxa yokuzwa kwakhe ukuthi umyeni wakhe ukude naye kanye nesifiso sakhe esiqhubekayo sokuba yedwa.
 • Kungenzeka ukuthi owesifazane oshadile uzozabalaza nemithwalo eminingi enzima nokukhathazeka ngemva kokubona inyoka emnyama, ngoba ayibonisi injabulo nhlobo, ngakho-ke owesifazane kufanele abe nesineke futhi abe nesibindi ekubhekaneni nokuza.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephusheni kowesifazane okhulelwe

 • Umbono wowesifazane okhulelwe wentshebe ephusheni ungomunye wemibono enezinkomba eziningi ngokuhambisana nombala nobukhulu bendawo ephilayo, ngoba ubuphuzi bayo ngokuvamile kuwuphawu lokukhathala ngokomzimba nokukhathala okukhulu abhekana nakho ngenxa ukukhulelwa.
 • Uma kwenzeka lo wesifazane elunywe inyoka ephuzi, kumele aphendukele kuNkulunkulu ngezenzo ezinhle nokunxusa okuningi ukuze amvikele ebubini babanye kanye nomona wabo oshubile ngakuye.
 • Iqembu labahumushi liyakuqinisekisa ukuthi inyoka eluhlaza iwuphawu lwemali eningi kanye nokuziphilisa ozoyithola, uNkulunkulu ethanda, futhi ukubona inyoka kungase kubonise ukuzalwa komntwana wesilisa.
 • Uma ubona inyoka futhi yayisekuqaleni kokukhulelwa kwayo, akusona isibikezelo esihle, ngoba umntwana angase ahlupheke noma afe, futhi ngeke ujabule ngokuqedwa kokukhulelwa, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.
 • Inyoka emnyama ingase ibonise ubuhlungu obukhulu obungokomzimba abhekana nabo ngesikhathi sokukhulelwa futhi ibeka impilo yakhe engozini, ngaphezu kokubonisa isimo sakhe esingokwengqondo, esithonywa usizi nezingcindezi eziningi.

Ebona inyoka iluma ephusheni

 • Ukulunywa kwenyoka ephusheni kuchaza izinto eziningi ngokobulili nesimo somuntu ophuphayo, uma lowo wesifazane ongashadile ebona ukuthi inyoka yayimluma ngesandla sokunxele, kufanele aphendukele kuNkulunkulu aphenduke ngokushesha ngoba uhamba phakathi. indlela engalungile nokwenza izenzo nezono ezenqatshelwe.
 • Uma inyoka iluma umboni ezinyaweni zakhe, khona-ke iphupho liwuphawu oluqinisekile lokuthi kunezitha eziningi ezimzungezile ezifisa ukumlimaza nokulahlekelwa kwakhe izibusiso uNkulunkulu amnike zona.
 • Abahumushi bayakuqinisekisa ukuthi umuntu obona inyoka imluma ekhanda ungaphakathi kwezinkinga eziningi angeke azithole isixazululo ngazo bese ecabanga okuningi ngazo aze athole indlela yokuphuma kuzo.
 • Uma kwenzeka inyoka ihlasela indoda ngephupho izama ukumluma, khona-ke iphupho liyinkomba yokuwela ezinkingeni ezinkulu okunzima ukuzikhipha kuzo, futhi uma inqoba inyoka futhi iyibulala kuyizindaba ezinhle kakhulu kuye ukuphuma esimweni esibi aphila kuso.

Ukubona ukubulawa kwenyoka ephusheni

 • Ukubulala inyoka ephusheni kubhekwa njengenye yamaphupho ajabulisayo kakhulu kumnikazi wayo.Uma ethelelekile ngesifo, khona-ke kuzohamba futhi kuphulukiswe ngokuphelele kuso, uNkulunkulu ethanda, ikakhulukazi uma isikhumba senyoka siphuzi.
 • U-Ibn Sirin uchaza ukuthi owesifazane ongashadile obulala inyoka ephusheni lakhe kuwuphawu lokunqoba izinkathazo nokunqoba ubunzima, uNkulunkulu ethanda.
 • Ezinye zezinkomba zokubulala inyoka ephusheni ukuthi kuwuphawu lwempumelelo ezifundweni kanye nokwenza kahle komfundi, ngaphezu kokuthola amamaki amahle kakhulu.

Ukubona inyoka eluhlaza ephusheni

 • Abahumushi abaningi balindele ukuthi ukubona inyoka eluhlaza ingenye yamaphupho adidayo, njengoba inezincazelo eziningana ezithwala okuhle kanye nokubi, ngokusho kwalokho umuntu akubona ephusheni lakhe.
 • Isibonelo, uma indoda ibona inyoka eluhlaza, khona-ke kuwuphawu oluhlukile, uNkulunkulu uzimisele, ukuze athole ukudla nokunikeza izifiso, futhi uma ehlezi embhedeni wakhe, kulindeleke ukuthi umkakhe amzale maduzane.
 • Inyoka eluhlaza iqinisekisa izinto ezimbili ezihlukene kowesifazane oshadile, njengoba iwuphawu lwesibusiso ezinganeni zakhe kanye nokwandiswa kwempilo yakhe nomyeni wakhe.Uma izama ukumluma noma ukumlimaza, khona-ke indaba iphakamisa ukuba khona komuntu. ofuna ukusondela kuye ukuze athole izinhloso ezimbi ezimbalwa kuye.
 • Ongoti bathi owesifazane ongashadile obona inyoka eluhlaza kuwuphawu oluhle kuyena, njengoba ehlanganiswa nomuntu omesabayo uNkulunkulu amlondoloze futhi amfisele injabulo nokwaneliseka, lokhu kwenzeka uma engazami. ukumlimaza noma ukumluma, kuyilapho indaba ihlukile uma ezama ukumlimaza, njengoba akumelwe angabathembi abaseduze kwakhe Futhi aqaphele abanye.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka emnyama ephusheni

 • Enye yezincazelo zokubona inyoka emnyama ukuthi kuwuphawu olukhulu lokukhohlisa nokukhohlisa okuzungeza umuntu ngokweqiniso, abantu abaningi abamphathela kona.
 • Umuntu ubhekana nezinkinga nemithwalo eminingi, futhi angase ahlaselwe ukugula ngenxa yokubona inyoka emnyama ephusheni lakhe, futhi abanye abahumushi babonisa ukuthi kuwuphawu lomona nomlingo onamandla kwabanye abantu.
 • Uma inyoka emnyama imluma ephusheni, kufanele aqaphele kakhulu eqinisweni lakhe, ngoba ingenye yamaphupho ahunyushwa ngendlela embi kakhulu, ngakho-ke ithwala izimpawu zokugula, ubunzima nokulahlekelwa.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka ephuzi ephusheni

 • Inyoka ephuzi ephusheni ingenye yezimpawu eziqinisekile zomona ohlupha umboni, ngakho-ke kufanele afunde i-Qur'an kakhulu futhi asebenzise i-dhikr.
 • Isifo esinzima siphatha umuntu uma ebona izinyoka eziningi eziphuzi ebuthongweni bakhe, kodwa uma eziqeda futhi azibulale futhi zingamlimazi, khona-ke uzolulama ngokushesha kulesi sifo.
 • Kungenzeka ukuthi omunye wezingane zomphuphi uzobhekana nezinkinga ezinkulu, ikakhulukazi ngokubona le nyoka embhedeni wakhe, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ebona inyoka emhlophe ephusheni

 • Uma owesifazane ohlukanisile ebona inyoka emhlophe ephusheni lakhe, khona-ke lokhu kummemezela ukuthi angene esikhathini esivelele sokuphila kwakhe lapho ezothola khona induduzo nokuzinza ngemva kokubhekana nobunzima.
 • Ngokuqondene nowesifazane okhulelwe ombonayo kuyoba uphawu oluhle kuye, ngokusuka emithwalweni yokukhulelwa futhi angene ekubelethweni okulula. kude nobubi nokudabuka empilweni yakhe.
 • Uma kwenzeka owesifazane oshadile ebona inyoka emhlophe endlini yakhe, akubona ubufakazi bobuhle, ngoba kuqinisekisa ukuthi kukhona umuntu ozama ukumlimaza, kodwa usuke emele ukuthi usondelene naye futhi amvikele.
 • Iyini incazelo yenyoka encane ephusheni?

 • Iyini incazelo yenyoka ebomvu ephusheni?

 • Iyini incazelo yokubona inyoka ebushelelezi ephusheni?

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *