Yiziphi izinkomba zika-Ibn Sirin zokubona umshado kadade ephusheni?

Rehab Saleh
Ukuhunyushwa amaphupho
Rehab SalehJanuwari 19, 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Wake waba nephupho elikwenza uzizwe ungakhululekile? Ingabe wawuhilela ilungu lomndeni eliseduze, njengomshado kadadewenu? Uma kunjalo, awuwedwa! Abantu abaningi baye baba namaphupho afanayo futhi ngokuvamile bayazibuza ukuthi asho ukuthini. Kulokhu okuthunyelwe kwebhulogi, sizohlola izimpawu zodade abashada ngamaphupho nokuthi kungasho ukuthini empilweni yakho.

Umshado kasisi ephusheni

Kungenzeka ukuthi ubuphupha udadewenu eshada muva nje. Uma kunjalo, khona-ke leli phupho lingase limelele isifiso somshado ojabulisayo, noma isifiso sokuphila okujabulisayo kuze kube phakade. Ngaphandle kwalokho, iphupho lingabonisa ukukhathazeka kwakho ngempilo yakho. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, kuyaqinisekisa ukwazi ukuthi amaphupho anjalo avamile futhi abonisa ukuthi uyazi futhi unendaba ngendawo okuzungezile.

Umshado kaDadewethu ephusheni no-Ibn Sirin

Abantu abaningi baphupha udadewabo eshada, kodwa kusho ukuthini lokhu? Ngokusho kuka-Ibn Sirin, kwangathi uNkulunkulu angamhawukela, umhumushi omkhulu wamaphupho, ukubona udadewenu eshada ephusheni kusho ukuthi uzoba muhle emndenini wakho futhi uthembekile kubo. Lokhu kungase kube inkomba yokuthi maduze uzoshada emhlabeni wangempela.

Umshado kadade ephusheni kwabesifazane abangashadile

Ngokwencazelo yephupho, ukubona udadewenu eshada ephusheni kungaba nezincazelo ezihlukahlukene. Kwesinye isikhathi, kukhombisa ukuthi uzofeza amaphupho akho futhi uthole izinguquko ezinhle empilweni yakho. Kwezinye izikhathi, kungase kubonise uhlobo lwenyunyana ngaphakathi kuwe. Kodwa-ke, ukuthi udadewenu wayeshadile noma cha ngesikhathi ephupha kungase kube nemiphumela ehlukile. Isibonelo, uma udadewenu esevele eshadile lapho enaleli phupho, lokhu kungase kubonise ukuthi uzozama ukufeza imithwalo yemfanelo evamile yomyeni. Ngakolunye uhlangothi, uma udadewenu engashadile lapho enaleli phupho, khona-ke lokhu kungase kumelele uhlobo oluthile lwenyunyana ngaphakathi kwakho. Uma ungakhumbula ukuthi ubani omele umshado ngokuphathelene nephupho lakhe, lokhu kungase kukusize uqonde kangcono incazelo yephupho.

Ukuhunyushwa kwephupho ngodadewethu omncane oyedwa eshada

Akuyona imfihlo ukuthi amaphupho angachazwa ngezindlela eziningi, futhi enye yazo yilapho uphupha udadewenu eshada futhi awuziboni wena noma abakini ephusheni. Amaphupho omshado angachazwa ngezindlela eziningi ezahlukene, enye yazo yilapho uphupha udadewenu eshada bese uzibona ungeyona ingxenye yomshado. Lokhu kungase kusho ukuthi ukhathazekile ngesithunzi sakho nokuthi sizothinteka kanjani emshadweni kadadewenu, noma kungase kusho ukuthi uzizwa unganakiwe futhi ungasekelwe.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomshado kasisi wami omdala ongayedwa

Muva nje, ngike ngaphupha udadewethu omdala eshada. Ephusheni, kwakubonakala ukuthi kwakuyisenzakalo esibaluleke kakhulu kuye futhi wayejabule kakhulu ngaso.

Iphupho liwuphawu lokuthi udadewethu usekulungele ukuthwala imithwalo yomshado kanti ufuna umaqondana ozomondla enze impilo yakhe ibe nenjongo. Kuphinde kube yisikhumbuzo sokubaluleka komndeni, kungakhathaliseki ukuthi sihlobene kanjani.

Uphawu lwaleli phupho luhle futhi luyathembisa. Kukhomba ukuthi udadewethu uzojabula ebudlelwaneni bakhe obusha futhi uzokwazi ukunika umyeni wakhe konke akudingayo.

Umshado kasisi ephusheni kowesifazane oshadile

Kwabesifazane abaningi, umqondo wokushada uyinto osekuyisikhathi eside isengqondweni yabo. Kuyingqophamlando ebalulekile empilweni yomuntu, futhi into okufanele igujwe. Nokho, kwabanye besifazane, umcabango wokushada ungaba uvalo. Amaphupho ngomshado kadade angaba uphawu lokuthi umboni unemizwa eminingi yothando nenjabulo. Iphupho ngomshado kadade lingase limelele isifiso sokuhlehla ezinkingeni zomhlaba, noma lingase libonise isibonakaliso sokuthi umphuphi unothando oluningi nenjabulo emlindile.

Umshado womyeni wami nodadewethu ngephupho

Akuvamile ukuthi siphuphe abantu esishade nabo beshada omunye umuntu, kodwa yilokho kanye okwenzeka kimi izolo ebusuku. Bengilele kamnandi ngiphuphe umyeni wami eshada nosisi wami. Ngaqale ngaphazanyiswa iphupho, kodwa ngemva kokulicabangisisa, ngabona ukuthi kwakuyibika elihle. Ngicabanga ukuthi lokhu kukhombisa ukuthi sesihambe ibanga elide ndawonye futhi ubudlelwano bethu buqinile. Futhi, kuyahlekisa ukucabanga ngakho!

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nendoda eshada nomkakhe kudadewabo

Muva nje, ngibone udadewethu eshada ephusheni. Iphupho laliyibika elihle ngencazelo kanye nencazelo. Iphupho lisho ukuthi ngizoba nezibusiso ezengeziwe empilweni yami. Uma owesifazane oshadile ebona udadewabo ephusheni, noma uma ebona ukuthi unodadewabo omdala, lokhu kubonisa ukuthi uzoba indodakazi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela umshado kadadewethu oshadile

Uma ngiphupha udadewethu eshada kusho ukuthi ngilungiselela inhlanhla ezongifikela ngenxa yalokho. Leli phupho lingabuye lihunyushwe njengophawu lokuthi ngisondela esikhathini soshintsho nokukhula.

Umshado kasisi ephusheni kowesifazane okhulelwe

Lapho owesifazane ongakhulelwe ephupha udadewabo eshada, ngokuvamile lokhu kubonisa umshado ojabulisayo nohlanzekile kuye. Kusho futhi ukuthi umuntu obona leli phupho ungowekusasa eliqhakazile. Kodwa-ke, uma udade engakashadi futhi iphupho liphathelene nomshado wakhe, khona-ke lokhu kusho kuphela ukuthi umsebenzi wakhe noma umsebenzi wakhe uzongena ezingeni elisha lempumelelo.

Umshado kadade ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Ukuba nephupho lapho udade wakho eshada khona, ikakhulukazi uma ukhona emcimbini wangempela womshado, ubikezela ukuqala kwesigaba esisha empilweni yakho. Amaphupho ngeziphakamiso angase abe ukugcwaliseka kwezifiso, ikakhulukazi uma umuntu ozoshada naye kungumuntu ohehayo ekuvukeni kwempilo. Amaphupho omshado kadade ayisibonakaliso soshintsho lomuntu siqu noma isigaba esisha empilweni yakho.

Umshado kasisi ephusheni nendoda

Uma uzithola uphupha udadewenu eshada, kunezindaba ezimnandi! Leli phupho lisho ubudlelwano obujabulisayo nobunempilo kuwe. Amaphupho omshado ngokuvamile abonisa isifiso esithile noma isidingo onaso ekuphileni kwakho. Kulesi simo, iphupho lingakutshela ukuthi usulungele ubuhlobo obuzinzile nobuhlala njalo.

Uma ungumfowabo kamakoti kuleli phupho, khona-ke lokhu kungase kubonise ukwethembeka kwakho nokusekela udadewenu. Ngaphandle kwalokho, iphupho lingase lisikisele ukuthi ufuna ubuhlobo obusha uwedwa. Amaphupho omshado ngokuvamile ayinkimbinkimbi futhi ahunyushwa ngezindlela ezahlukene, ngakho-ke kubalulekile ukunaka lokho iphupho elikutshela kona. Uma uphupha udadewabo kahhafu, lokhu kungase kubonise ukuthi unemizwa engaxazululiwe ngalo muntu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomzalwane oshada nodadewabo

Incazelo yephupho lomzalwane eshada nodadewabo iyehluka ngokwezincazelo zezazi ezehlukene. Ngokuka-Ibn Sirin, u-Al-Nabulsi, u-Imam Al-Sadiq kanye no-Ibn Shaheen, ukushada komfowabo nodadewabo ephusheni kungase kube umsebenzi kaSathane, njengoba ukuganana kwezihlobo kungenye yezinto ezenqatshelwe kakhulu e-Islam. Kodwa-ke, iphupho lingase libonise ukuthi umuntu uzama ukusekela nokumsiza eqinisweni ngokupha okukhulu. Kungenjalo, kungase kubonise izinkinga nokungezwani phakathi komfowethu nodade. Endabeni yentombazane engashadile enephupho lokushada nomfowabo, lokhu kubonakala njengenkomba yezinzuzo. Sengiphetha, incazelo yephupho lomzalwane eshada nodadewabo ihlukahlukene futhi iyinkimbinkimbi, futhi incike kumuntu kanye nencazelo yakhe yephupho.

Incazelo yephupho lomzalwane eshada nodadewabo ingatholakala ezincwadini ezihlukahlukene zokuhumusha zezazi ezifana no-Ibn Sirin, u-Ibn Katheer no-Al-Nabulsi. Incazelo evamile yaleli phupho iwukuthi libhekwa njengebika elibi kumphuphi futhi libonisa ukuthi umboni wemibono wenza izono noma izono. Kungase futhi kubonise ukuthi umphuphi uzama ukusiza futhi ahlinzekele izingane zakubo unomphela, kanye nokuphana kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ezinye izazi ziye zachaza leli phupho njengeliwumsebenzi kaSathane nje ngoba ukuganana kwezihlobo kuwumkhuba omkhulu e-Islam. Ngaphezu kwalokho, umuntu ozibona eshada nodadewabo ephusheni angase abonise izinkinga noma ukungezwani phakathi kwabo. Ekugcineni, u-Ibn Sirin wathi iphupho ngentombazane engashadile eshada nomfowabo ephusheni lingabhekisela ekuzuzeni.

Iphupho ngomzalwane oshada nodadewabo lingachazwa ngezindlela eziningana ngokusho kwezazi ezahlukene zamaSulumane. U-Ibn Sirin, u-Ibn Katheer, kanye no-Al-Nabulsi bahumusha leli phupho njengebika elibi kumphuphi, okubonisa ukuthi benza izono nezono. U-Ibn Sirin uphinde waveza ukuthi leli phupho lingase libe umsebenzi kaSathane, njengoba ukuganana kwezihlobo kwenqatshelwe e-Islam. Ngakolunye uhlangothi, u-Al-Sadiq no-Ibn Shaheen bahumusha leli phupho njengenkomba yokuphana komphuphi nokuthi bayasiza futhi bahlinzekele abafowabo. Kungakhombisa nokuba khona kwezinkinga nokungaboni ngaso linye phakathi komfowethu nodade ngokweqiniso. Ekugcineni, intombazane ephupha ngokushada nomfowabo ingahunyushwa njengophawu lokuzuza.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesehlukaniso sikadadewethu nokushada kwakhe nomunye

Uma siphupha sihlukanisa nodadewethu, kungasho izinto eziningi ezahlukene. Ngakolunye uhlangothi, kungase kube uphawu lokuthi udade uzizwa enenkanuko futhi engowesifazane esimweni sakhe sokungashadi. Ngaphandle kwalokho, iphupho lingase libe uphawu lomshado ohlulekile. Kunoma yikuphi, iphupho lingase libonise okuthile engqondweni yakho okubangela ukucindezeleka. Ngaphandle kwalokho, iphupho lingase libe isikhumbuzo sokuthi imishado ingashintsha ngokuphazima kweso. Kungakhathaliseki ukuthi kusho ukuthini, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuba namalungu omkhaya eduze ezikhathini ezimnandi nezimbi.

Ukuchazwa kwephupho ngomshado kadadewethu omncane

Uma uphupha ukuthi udadewenu omncane uyashada, lokhu kungase kubonise isinyathelo esisha empilweni yakhe - esimsekelayo. Kungenjalo, iphupho lingaba wuphawu lokuthi uzizwa ucindezelwa ukuthi uthathe izibopho ezengeziwe empilweni yakho. Uma wawukhona emshadweni ephusheni, lokhu kungase kubonise ukukhathazeka kwakho mayelana nokuzimela okwengeziwe.

Imithombo:

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *